Vedtægter

Read the by-laws of Afro Danish Collective

Vedtægter Afro Danish Collective

(lagt op og opdateret 21. juni 2020 af Roger)

 

1 Navn og tilhørsforhold

1.1. Foreningens navn er Afro Danish Collective

2 Formål

2.1. Foreningens formål og mål er skabe en platform og en bevægelse der nuanceret og professionelt arbejder for ligeværd og lige muligheder for mennesker med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark og i særdeleshed for mennesker af afrikansk oprindelse; Afro Danish Collective arbejder for synlighed, ligeværdig og mangfoldig repræsentation af mennesker af Afrikansk oprindelse i Danmark, der sikrer deltagelse og oplevelse af sammenhængskræft i det danske samfund. Afro Danish Collective ønsker at samfundet omfavner inklusion, sameksistens og multikulturalitet.

2.2. Alle medlemmer af foreningen forventes aktivt at arbejde for forenings formål og efterleve følgende tre regler:

1) *At fremme foreningens formål og mål når der deltages i foreningens arrangementer

2) *Overholde vores debat etik:

 • Be honest
 • Be polite
 • Be humble
 • Be patient

Du er velkommen til at debattere på engelsk eller dansk

3) *Code of Conduct: Foreningen accepterer ikke undertrykkende eller hadefuldt sprogbrug og alle former for racisme og sexisme, transfobi, homofobi og fatshaming frabedes. Da det er en livslang rejse at lære om og arbejde som Anti-racist og da der naturligvis skal der være plads til at begå fejl og lære af dem. Vi forventer at vedkommende kan anerkende fejlen, tage ansvar for den del som var ens egen og handle anderledes næste gang – gentagne overtrædelser kan medføre eksklusion. Se §3.2.

3. Medlemskab

3.1. Foreningen optager som medlem enhver som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål.

 • 3.2. Medlemmer har mulighed for at være støttemedlemmer uden stemmeret eller almindelig medlemmer.
 • 3.3. *Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler (se §2.2), kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling og er adfærden blevet anerkendt og handlet på kan medlemsskab igen ansøges hos foreningen. Medlemskabet skal efterfølgende godkendes af bestyrelsen.
 • 3.4. Med medlemskab opnår man stemmeret. Fastansatte og timelønnede i Afro Danish Collective kan frit vælge typen af medlemskab men opnår ikke stemmeret uagtet hvilket medlemskab de tegner. Honorarmodtagere, som modtager ti eller flere honorarer pr. kalenderår, har heller ikke stemmeret.
 • 4 Generalforsamlingen
 • 4.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 • 4.2. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 4 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned.
 • 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Årsberetning samt godkendelse heraf
  4. Fremlæggelse af regnskab, budget og
  kontingent.
  5. Indkomne forslag. Forslag skal være
  indkommet senest en uge før
  generalforsamlingen.
  6. Valg til bestyrelse og én suppleant
  7. Valg af revisor og én revisorsuppleant
  8. Eventuelt
 • 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.
 • 4.5 Alle medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret.
 • 5. Foreningens bestyrelse og talsperson
 • 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af
  generalforsamlingen. Herudover vælger generalforsamlingen 1-2 suppleanter for et år.
 • 5.2 *Bestyrelsen består af 7 eller 11 medlemmer. Det første år efter stiftende generalforsamling er foreningens fire grundlæggere obligatoriske medlemmer af bestyrelsen, med mindre en eller flere af grundlæggerne bliver valgt som Talsperson(er) for foreningen.
 • 5.3 Fire bestyrelsesmedlemmer vælges for to år og resten af bestyrelsen er på valg hvert år.
 • 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstforperson og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. *Forpersonskabet vælges af generalforsamlingen og skal bestå af to personer med forskellig kønsidentitet.
 • 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper samt Advisory Boards.
 • 5.6 Foreningens talsperson vælges på generalforsamlingen og er på valg hvert år. Talspersonen kan ikke være medlem af foreningens bestyrelse.
 • 5.7. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder 1. suppleant i bestyrelsen indtil afholdelse af næste generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratrædelsen bliver mindre end 3, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse indtil afholdelse af ordinær generalforsamling.

 

 • 5.8. Bestyrelsesmedlemmer kan beklæde lønnede opgaver i forbindelse med projekter etc. De lønnede opgaver er afgrænset via arbejdsgange der sikrer at bestyrelsesmedlemmer kun fungerer som vikarer, projektansattte eller ekstra arbejdskraft i perioder med høj belastning aktiviteter.

 

 • 5.9 Bestyrelsen kan godkende underafdelinger af Afro Danish Collective i resten af landet samt internationalt. Alle underafdelinger skal efterleve foreningens værdier, formål og vedtægter.

 

 • 6. Tegningsret
 • 6.1 Foreningen tegnes af forpersonerne og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af forpersonerne eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
 • 6.2 Bestyrelsen kan godkende, at udvalgte bestyrelsesmedlemmer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig. Denne godkendelse foregår efter skriftlig aftale.
 • 6.3 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
 • 6.4 Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene underskrive.
 • 7. Kontingent
 • 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
 • 8. Vedtægtsændringer
 • 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
 • 9. Ekstraordinær generalforsamling
 • 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.
  Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.
 • 10. Regnskab og økonomi
 • 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
 • 10.2 Det revidere regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling
 • 10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
 • 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
 • 11. Opløsning
 • 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.
  Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
 • 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål besluttet af bestyrelsen.

 

Vedtægter underskrevet af bestyrelsen på ordinær generalforsamling 5 juli 2020.

 • Punkter markeret med * er formuleret af grundlæggerne af Afro Danish Collective og er som udgangspunkt ufravigelige.

Articles of Association, Afro Danish Collective

(uploaded and updated June 21st 2020 by Roger)

 • 1 Name and Affiliation
 • 1.1. The name of the association is Afro Danish Collective

 

 • 2 Purpose
 • 2.1. The association’s purpose and goal is to create a platform and a movement that works professionally and nuanced towards equality and equal opportunity for people with ethnic minority backgrounds in Denmark and particularly for people of African descent. Afro Danish Collective works for visibility, equality, and diverse representation of people of African descent in Denmark, securing participation in and experience of cohesion in the Danish society. Afro Danish Collective wishes that the society embraces inclusion, coexistence, and multiculturalism.
 • 2.2. All members of the association are expected to actively work towards the association’s purpose and comply with the following three rules:

1) *To promote the association’s purpose and goals when participating in the association’s events.

2) *To comply with our ethics of debate:

Be honest
Be polite
Be humble
Be patient

You are invited to debate in English or Danish.

3) *Code of Conduct: The association does not accept oppressive or hateful language, and all forms of racism, sexism, transphobia, homophobia, and fat shaming are prohibited. As it is a lifelong journey to learn about and work as anti-racist, there has to be an environment in which we can make mistakes and learn from them. If a mistake is made, we expect that the person will recognise and acknowledge their mistake, take accountability for the part that was their own, and act differently in the future. Repeated violations can lead to exclusion. See §3.2.

 

 • 3. Membership
 • 3.1. The association accepts any member who pays their membership fee and who joins the purpose of the association.
 • 3.2. Members have the opportunity to be either supporting members without the right to vote or regular members.
 • 3.3. *If a member violates the Articles of Association and rules (see §2.2), the board of directors can choose to exclude the member. The member can appeal the exclusion at the first-coming general assembly meeting. If the member acknowledges their behaviour and has acted upon it, they can apply for a membership in the association again. The membership has to be approved by the board of directors.
 • 3.4. The right to vote is attained with membership. Permanently employed and hourly-paid employees in Afro Danish Collective can freely choose between their type of membership, however, they will not obtain the right to vote regardless of the membership they choose. Fee receivers who receive 10 or more remunerations per calendar year do not have the right to vote either.

 

 • 4 General Assembly
 • 4.1. The general assembly is the association’s highest authority.
 • 4.2. The board of directors will call in the general assembly with at least four days notice. Ordinary general assembly meetings will be held annually by March.
 • 4.3 The agenda for ordinary general assembly meetings must as a minimum contain the following points:
  1. Election of conductor
  2. Election of reporter
  3. Annual report and approval hereof
  4. Presentation of financial reports, budget, and membership fee
  5. Incoming proposals. Proposals must be sent and received at least one week prior to the general assembly meeting
  6. Election of board of directors and one substitute
  7. Election of accountant and one substitute for accountant
  8. Other
 • 4.4 All decisions made at a general assembly meeting are determined by the democratic majority vote with the exception of changes to the Articles of Association and the decision to disband the association.
 • 4.5 All members who have paid membership fee have the right to vote.

 

 • 5. The association’s board of directors and spokesperson
 • 5.1 The association’s daily management is conducted by the board of directors who are elected by the general assembly. In addition, the general assembly will elect 1-2 substitutes for a year.
 • 5.2 *The board of directors consist of 7 or 11 members. The association’s four founding members will be obligatory members at the board of directors in the first year from the founding general assembly meeting unless one or more founders are elected as spokesperson(s) for the association.
 • 5.3 Four members at the board of directors are elected for two years and the remaining members at the board are elected annually.
 • 5.4 The board of directors decides among themselves the vice chairman and treasurer and also determines their rules of procedure. *The chairmanship is elected by the general assembly and must consist of two people with different gender identities.
 • 5.5 The board of directors can set up workgroups and advisory boards.
 • 5.6 The association’s spokesperson is elected at the general assembly meeting and is elected annually. The spokesperson cannot be a member of the association’s board of directors.
 • 5.7. If a member at the board of directors resigns during the elected term, the 1st substitute will join the board of directors until the next general assembly meeting is held. If the number of members at the board of directors becomes less than three with a member’s resignation, the general assembly will be called to re-election of the board of directors until the next-coming ordinary general assembly meeting.
 • 5.8. Members at the board of directors can assume paid tasks in relation to projects etc. Paid tasks are limited by working structures that reassure members of the board of directors to only operate as temporary workers, under project employment, or as additional workforce during times of high pressure activities.

 

 • 5.9 The board of directors can approve sub-departments of Afro Danish Collective both in the remaining nation of Denmark as well as internationally. All sub-departments must comply with the association’s values, purpose, and Articles of Association.

 

 

 • 6. Authority to sign documents
 • 6.1 The association will be represented by the spokespersons and the treasurer in joint decision; or by the spokespersons or the treasurer in joint decision with two members at the board of directors.
 • 6.2 The board of directors can approve selected members at the board to authorised signatory of Dankort and Netbank (online banking) to the association’s bank account individually. This authorisation will be made by written agreement.
 • 6.3 At purchase, pledge, or sale of property (real estate), signatures from all members at the board of directors are required.
 • 6.4 At amounts less than 1,000 DKK, the treasurer can sign alone.

 

 • 7. Membership fee
 • 7.1 The annual membership fees are approved by the general assembly.

 

 • 8. Changes to the Articles of Association
 • 8.1 Changes to the Articles of Association require a majority vote of at least two thirds (⅔) of the general assembly’s members in attendance.

 

 • 9. Extraordinary general assembly meeting
 • 9.1 Summons will happen if a majority of the members at the board of directors wish to or if one third (⅓) of the members wish to.
  Summons with an agenda must occur with at least two weeks notice and at the latest four weeks following the wish to summon.

 

 • 10. Annual report and economy
 • 10.1 The financial year follows the calendar year.
 • 10.2 The audited report with the coming years’ budget must be sent to the members latest 14 days before the ordinary general assembly meeting.
 • 10.3 Accounting is done once annually following the fiscal year’s end. Unannounced inspection of the cash liquidity may occur when the accountant wishes to.
 • 10.4 The association is only liable for its obligations with the association’s Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

 • 11. Disbandment
 • 11.1 Disbandment of the association requires a majority vote of two thirds (⅔) of the members in attendance at the general assembly meeting or extraordinary general assembly meeting. Hereafter, the disbandment must be approved at a subsequent extraordinary general meeting.
 • 11.2 At disbandment of the association, the association’s assets must be transferred to non-profit organisations or purposes decided by the board of directors.

 

Articles of Association signed by the board of directors at ordinary general meeting, July 5th 2020.

 

 • Articles marked with * have been articulated by the founders of Afro Danish Collective and constitute a mandatory baseline.